Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest portal internetowy Denary.pl, dostępny pod adresem internetowym www.religijnie.pl, prowadzony przez Grupa ARAV sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000639853, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 8133728466, REGON 365521064.
 2. By się z nami skontaktować napisze do nas mail na adres denary@denary.pl lub prześlesz list na adres: Grupa ARAV sp. z o.o. ul. Tadeusza Czackiego 5, 35-505 Rzeszów z dopiskiem „Dane osobowe”.

W jaki sposób zbieramy twoje dane osobowe?

 1. Dane osobowe jakie zbieramy to głównie dane pozyskane od Ciebie. Są to dane pozwalające na realizację transakcji kupna-sprzedaży, stworzenie konta w naszym serwisie www.denary.pl oraz zapisanie do naszego Newslettera. Więcej informacji o rodzaju przetwarzanych danych znajdziesz w cz. 4 niniejszej Polityki prywatności.
 2. Podanie danych jest każdorazowo dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług i realizacji zamówień. Bez podania niezbędnych danych nie będziemy mogli nawiązać z Tobą współpracy.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

 1. Prowadzenie portalu www.denary.pl – zasady jego funkcjonowania zostały określone w Regulaminie portalu. Podanie danych umożliwia zarejestrowanie konta w sklepie, wyrażanie opinii o sprzedających i produktach, dostęp do szybkiej odpowiedzi poprzez chat.
 2. Transakcje kupna – sprzedaży – dokonanie zakupów na portalu internetowym jest możliwe po podaniu swoich danych osobowych. Dzięki temu możemy otrzymać Twoją płatność i przekazać sprzedawcy dane do dostarczenia zakupionego towaru.
 3. Marketing – po wyrażeniu zgody możesz otrzymywać od nas Newslettera z najnowszymi informacjami o nas, oraz specjalnymi rabatami. Jeśli wyrazisz na to zgodę to Twój adres e-mail oraz numer telefonu wykorzystamy również w celu komunikowania naszej oferty handlowej.

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. Przetwarzamy dane klientów związane z realizacją zamówień na naszym portalu oraz wynikające z innych obowiązków prawnych.
 2. Przetwarzamy oraz udostępniamy do przetwarzania sprzedawcom następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (jeśli jest potrzebny), adresy zamieszkania i dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły dokonywanych transakcji, twoje reklamacje oraz opinie, udzielone przez Ciebie zgody itp.
 3. W zakres przetwarzania Twoich danych osobowych wchodzą także informacje pozyskane za pomocą plików cookies w ramach korzystania z naszego portalu oraz informacje o Twoim numerze IP i wykorzystaniu urządzeń z jakich korzystasz. Pliki cookies pozwalają nam na:
  1. ułatwienie i utrzymywanie Twojego zalogowania w serwisie – weryfikujemy połączenie między Tobą a naszym serwerem; przechowujemy wyłącznie dane dotyczące połączenia;
  2. lepszą prezentację naszych treści – nie chcemy prezentować treści, które już obejrzałeś lub które Cię nie interesują;
  3. zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania portalu i zawartych w nim formularzy – portal został zabezpieczony przed działaniem robotów;
  4. przedstawianie spersonalizowanych ofert i promocji;
  5. sprawdzanie statystyk dotyczących korzystania z naszego serwisu – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.
  6. zapewnienie możliwości samodzielnego kontrolowania sposobów obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki (ustawić akceptację lub blokadę plików cookies) – wprowadzenie blokady plików cookies może jednak wpłynąć na utratę możliwości rejestracji lub logowania się na swoje konto w sklepie oraz utratę możliwości dokonania transakcji zakupowej.
  7. Niektóre podstrony serwisu oraz inne środki komunikacji z klientami i innymi osobami, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 4. Aby móc możliwie najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje na temat treści Twojej komunikacji z nami, w tym dodatkowe informacje, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym pracownikiem. Zawsze zbieramy również informacje na temat źródła pozyskania Twoich danych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

  1. Dane osobowe przekazane przy rejestracji konta na portalu denary.pl oraz w ramach zapisania się na newsletter, przetwarzamy dla celu wywiązania się z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Dane osobowe przekazane w ramach realizacji transakcji kupna – sprzedaży przetwarzamy, by sprzedawca mógł wywiązać się z zawartej umowy a także przy korzystaniu z gwarancji lub rękojmi.
  3. W zakresie przetwarzania Twoich danych z tzw. plików cookies postępujemy zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
  4. Dane pobierane przy wyrażaniu opinii o produktach mają na celu nieustanne polepszanie oferty portalu Denary.pl.
  5. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego dane zbierane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu udzielania informacji związanych z funkcjonowaniem portalu Denary.pl i zapewnienia odbiorcom pozytywnego odbioru oferowanych usług.
  6. Posiadane dane przetwarzamy także w celach marketingowych, ponieważ mamy w tym prawnie uzasadniony interes, który został określony wyraźnie w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (pkt 47 preambuły RODO). Do celów marketingowych zalicza się głównie przedstawianie ofert i promocji, które jak wierzymy, mogą Cię zainteresować.

Na jaki okres przechowujemy Twoje dane?

 1. Jeśli utworzyłeś konto w Denary.pl i/lub zapisałeś się do Newslettera – Twoje dane będą przechowywane w okresie ciągłym, aż do momentu likwidacji konta lub wypisania się z Newslettera. Posiadanie Twoich danych umożliwia nam zapewnienie dostępu do naszego portalu i przesyłanie Tobie naszego Newslettera. Stosując się do przepisów o ochronie danych osobowych Twoje dane będą przechowywane w celu rozliczenia się z przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będziemy również przechowywać ze względu na ewentualne roszczenia z nimi związane jednak nie dłużej niż przez 10 lat od powstania tych roszczeń.
 2. W ramach transakcji kupna – sprzedaży i dostawy towarów Twoje dane przechowujemy przez cały okres realizacji umowy. Pozwala to na spełnienie wszystkich warunków realizacji zamówienia. Po tym okresie dane te będą przechowywane dla celów rozliczenia się z ich przetwarzania, a także w przypadku ewentualnych roszczeń z tego tytułu jednak nie dłużej niż 10 lat.
 3. Zadajesz pytania a nie masz konta na portalu Denary.pl? Twoje dane będą wtedy przechowywane na czas niezbędny do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. Chcemy bowiem w jak najlepszy sposób udzielić odpowiedzi na Twoje pytania.
 4. Dane o tym w jaki sposób korzystasz z naszych serwisów (pozyskane za pośrednictwem plików cookies) oraz dane z naszej bazy marketingowej przechowujemy przez cały okres, w jakim jesteś naszym klientem oraz przez kolejne 5 lat, nawet jeśli przestałeś korzystać z naszych usług. Przetwarzanie Twoich danych służy nam do promowania naszych produktów i usługi, prezentowania naszej oferty oraz promocji dopasowanych do Twoich zainteresowań, oraz zapewnienia korzystania z serwisu w jak najłatwiejszy, bezpieczny i przystępny sposób.

Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe są przez nas udostępniane innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji świadczenia lub zapewnienia wysokiej jakości naszej oferty. Do podmiotów tych należą:
  1. firmy przewozowe świadczące usługi kurierskie – dostarczają zamówiony towar pod dany adres;
  2. podmioty będące pośrednikiem w realizacji płatności – pozwalają dokonać elektronicznej płatności za zakupy.
  3. podmioty sprzedające swoje produkty i usługi na portalu Denary.pl.
 2. Zawsze ujawnianie Twoich danych innym podmiotom jest zgodne z obowiązującym prawem i ww. podmioty gwarantują pełną ochronę Twoich danych i spełnianie wymogów zawartych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

Kiedy prosimy cię o zgodę?

 1. Postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na otrzymywanie naszego Newslettera, oraz na kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną. Pragniemy udzielać naszym klietom informacje o nowych produktach, ofertach, promocjach itp.
 2. Zgoda ta musi zostać wyrażona dobrowolnie, nie jest uzależniona od dostępu do sklepu i dokonania zakupu produktów i usług.
 3. Jeżeli wyraziłeś ww. zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres denary@denary.pl. Z Newslettera możesz wypisać się w dowolnej chwili również z wykorzystaniem maila dezaktywującego (przesłany w momencie zgody na przesyłanie Newlettera).
 4. Pamiętaj, że od chwili zgłoszenia wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych do momentu przyjęcia tych danych przez nasz system musi upłynąć określona ilość czasu. Staramy się jednak wykonywać te działania niezwłocznie.
 5. Przypominamy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem takiej zgody.

Jakie są Twoje prawa?

 1. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych masz możliwość wykorzystywania przysługujących Tobie praw:
  1. prawa dostępu do Twoich danych osobowych;
  2. prawa do poprawiania Twoich danych;
  3. prawa do wprowadzenia ograniczeń w przetwarzaniu danych;
  4. prawa do żądania usunięcia Twoich danych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: denary@denary.pl.
 3. W przypadku, gdy uważasz, że reguły przetwarzania Twoich danych osobowych zostały naruszone masz możliwość złożenia skargi do organu nadzoru, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takiej sytuacji należy szczegółowo określić jaka sytuacja była dla Ciebie naruszeniem Twoich praw lub wolności.

Czy możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. Jeżeli uznasz, że nie chcesz już, byśmy przetwarzali Twoje dane w określonym celu, to możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Od tej chwili Twoje dane nie będą już przetwarzane dla tego celu wobec, którego zgłosiłeś sprzeciw.
 2. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail: denary@denary.pl.