Regulamin portalu internetowego Denary.pl

Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła 9 maja 2019.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Portal internetowy Denary.pl, dostępny pod adresem internetowym denary.pl, prowadzony jest przez Grupa ARAV sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000639853, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 8133728466, REGON 365521064
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania z Portalu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 Definicje

 1. Denary.pl –  portal prowadzony przez Grupa ARAV sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Czackiego 5, kod pocztowy 35-045, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000639853, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 8133728466, REGON 365521064.
 2. Sprzedawca – każdy podmiot wystawiający produkty lub usługi do sprzedaży za pośrednictwem Portalu.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Portalu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Portalu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Portalu.
 6. Portal – portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Denary.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto sprzedawcy lub klienta na Portalu, są w nim gromadzone dane podane przez Sprzedawcę lub Klienta oraz informacje o złożonych Zamówieniach na Portalu.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Portalu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Portalu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna na Portalu rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt z Denary.pl

 1. Adres Denary.pl: ul. Tadeusza Czackiego 5, 35-505 Rzeszów
 2. Adres e-mail Denary.pl: denary@denary.pl
 3. Numer rachunku bankowego Denary.pl: 56 1140 2004 0000 3902 7816 9500

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania z Portalu, w tym przeglądania asortymentu sklepów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Denary.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Portalu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie danego Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane na Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Portalu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Istnieje możliwość osobistego odbioru Produktu, po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o takiej formie odbioru.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana na Portalu w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta na Portalu

 • Aby założyć Konto na Portalu, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię, nazwisko, adres, e-mail oraz nr telefonu.
 • Założenie Konta na Portalu jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Denary.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady dodawania produktów na koncie sprzedawcy

 1. Dodając sprzedawany produkt, należy umieścić jego nazwę, opis oraz zdjęcia.
 2. Nazwa produktu i krótki opis powinny wskazywać jedynie indywidualne cechy produktu. Wszelkie dodatkowe informacje powinny być zawarte w opisie produktu.
 3. Załączone zdjęcia powinny być duże i czytelne, oraz dobrej jakości. Zadbaj również, aby były umieszczone w odpowiednim położeniu. Zaleca się przedstawianie produktów na białym tle.
 4. Zabrania się umieszczania na zdjęciach informacji o nazwie firmy jak również nazwy strony internetowej i logotypu firmy.
 5. Zaleca się, aby na zdjęciach nie umieszczać informacji o nazwie produktu oraz innych zbędnych elementów. Powinny one znaleźć się w opisie produktu.
 6. Dodawanie zdjęć i długości opisu nie posiada ograniczeń ilościowych. Zaleca się, aby w opisie zawrzeć jednak tylko ważne informacje, aby był on czytelny dla potencjalnego klienta. Opis nie może zawierać żadnych linków, ani odnośników do innych stron internetowych.

§ 8 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Portalu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
 • jeżeli chcemy otrzymać fakturę, przy złożeniu zamówienia należy zaznaczyć odpowiednie pole akceptacji: „Chcę fakturę”. Należy podać numer NIP, nazwę i adres firmy.
 • faktura może być wystawiona na podstawie paragonu, tylko jeśli paragon będzie zawierał numer NIP. Jeśli chcemy otrzymać fakturę na postawie paragonu przy złożeniu zamówienia obowiązkowo należy podać numer NIP, na który ma być wystawiony paragon.
 • osobom fizycznym nieprowadzonym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Przy złożeniu zamówienia podają one dane, na które ma być wystawiona faktura, tj. imię i nazwisko, adres.
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
 • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 • zaakceptować Regulamin Portalu
 • opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka pocztowa,
 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór w punkcie,
 • Odbiór osobisty.
  Szczegółowe formy dostawy Sprzedawca każdorazowo ustala indywidualnie.

       2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą.

  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepów.  

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Portalu internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Może się zdarzyć się sytuacja, że któryś z wybranych produktów nie jest aktualnie dostępny w magazynie sprzedawcy. Sprzedawca gwarantuje ze swojej strony, że wysyłki dokonuje najszybciej jak jest to możliwe.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach portalu w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w panelu sprzedawcy na portalu Denary.pl niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedających podane na portalu Denary.pl.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w panelu Sprzedawcy na portalu Denary.pl.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14 Dane osobowe na Portalu internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest Denary.pl.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Portalu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient lub Sprzedawca wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów portalu mogą być :
 • Przedsiębiorcy i inni sprzedający posiadający konto sprzedawcy na Portalu.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Prowizje

 1. W ramach funkcjonowania portalu Denary.pl i sprzedaży produktów będą pobierane opłaty prowizyjne od sprzedających.
 2. Za usługi świadczone w ramach Denary, Denary.pl wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta
 3. Aktualna tabela opłat prowizyjnych związanych z korzystaniem z portalu Denary.pl dostępna jest w załączniku 2.
 4. W przypadku problemów wynikających z braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego naliczona prowizja nie zostanie zwrócona. Na sprzedającym spoczywa jednak obowiązek zwrotu pełnych kosztów poniesionych przez Kupującego.

§ 16 Warunki dla certyfikatu WIARYgodny Sprzedający

Certyfikat WIARYgodny Sprzedający może otrzymać Sprzedający na portalu Denary.pl, który spełnia następujące warunki:

 1. Posiada konto na portalu Denary.pl miniumum 30 dni.
 2. Ma uzupełniony profil w 100%.
 3. Zrealizował minimum 3 transakcje.
 4. Ma poprawnie przygotowaną ofertę, czyli:
  • zdjęcia nie zawierają żadnych logotypów,
  • zdjęcia nie przekierowują na zewnętrzne strony internetowe,
  • opisy produktów nie zawierają linków przekierowujących na inne strony,
  • opisy są poprawnie sformatowane,
  • opisy rzetelnie opisują produkty,
 5. Wystawia tylko religijne produkty.
 6. Produkty nie zawierają treści niezgodnych z wartościami katolickimi.
 7. Podpisał “Deklarację WIARYgodności”.

W przyszłości warunki ulegną zmianie. Będą one obejmować również:

 1. Średnią ocena sprzedawcy na minimum 4,5.
 2. Liczbę opinii produktu minimum 50 na poziomie minimum 4,5 za ostatnie 30 dni.
 3. Czas odpowiedzi na pytania od Kupującego.
 4. Czas zmiany statusu zamówienia na “zrealizowany” niezwłocznie po wysłaniu zamówienia.
 5. Zgodność oferty z wymaganiami § 7 Regulaminu.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez  Portal internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Denary.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Denary.pl poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz wewnętrzne regulaminy sprzedających (sklepów).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na Portalu są chronione prawami autorskimi. Z uwagi na indywidualne ustawienia parametrów monitora oraz niedoskonałość aparatów fotograficznych, kolory zdjęć produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Portalu.

Załącznik 1 Formularz zwrotu towaru

Załącznik 2 Prowizje i opłaty 

Załącznik 3 Polityka prywatności